Juridisch

Algemene Voorwaarden Knap Online

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Knap Online. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Knap Online, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van Knap Online zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Knap Online behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.


1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Knap Online een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
  • Verwijzende domeinen: Hoeveel unieke links, in artikelen of los zonder tekst, vanaf externe domeinen naar jouw website verwijzen.
  • SEO staat voor Search Engine Optimalisation en is een verzamelbegrip van alle elementen en factoren die ervoor nodig zijn om een stijging te zien en hoog te komen in de zoekresultaten van de zoekmachines zoals Google, Yahoo en Bing.
  • Linkbuilding: Linkbuilding is het actief links vergaren van andere/externe websites naar jouw website. Dit is essentieel voor je positie in zoekmachines zoals Google. Google ziet iedere link naar jouw website namelijk als een stem van iemand. En hoe meer stemmen je krijgt, hoe relevanter en waardevoller Google jouw website zal zien. Let op! Linkbuilding is een onderdeel van SEO en kan niet alleen, zonder dat de andere facetten die belangrijk zijn voor SEO zorgen voor stijging in de zoekresultaten van de zoekmachines zoals Google, Yahoo of Bing. Daarbij zijn andere offpage SEO en onpage SEO factoren ook belangrijk om resultaat en/of stijging te realiseren in de zoekmachines. Denk daarbij bijvoorbeeld aan website-snelheid, techniek en code van de website, content (tekstueel en visueel) en een beveiligde verbinding (https).
  • Off-page SEO: Off-page SEO zijn alle zaken die buiten de website van de klant ondernomen worden om ervoor te zorgen dat de vindbaarheid verbetert. Linkbuilding is hier 1 onderdeel van.
  • Onpage SEO: Bestaat uit alle zoekmachineoptimalisatie die op de website van de klant zelf plaatsvindt. Denk hierbij aan content (tekstueel en visueel), de vorming en opmaak van de URL en website-snelheid.
  • Zoekmachines: Een zoekmachine is een computerprogramma, vaak online, waarmee informatie kan worden gezocht in een bepaalde collectie; dit kan een bibliotheek, het internet, of een persoonlijke verzameling zijn. De zoekmachine waarin Knap Online de resultaten voor haar opdrachtgevers wilt verbeteren is Google.
  • Gegarandeerd Resultaat: Knap Online levert de opdrachtgever een toename in organische verkeer middels het inzetten van diverse middelen, onder andere: het realiseren van verwijzende domeinen, onpage SEO artikelen, off-page SEO artikelen, bloginfluencers etc.   
  • Knap Online: SEO bureau dat haar opdrachtgevers helpt met SEO en zich focust op de Nederlandse en Belgische markt.

2. Toepasselijkheid

2.1. Door ondertekening of akkoord, op bijvoorbeeld een mail of bij de betaling van één van de facturen, op een overeenkomst met Knap Online verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Knap Online en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Knap Online opgenomen wordt.

3. Aanbieding, tarieven en acceptatie

3.1. Het opmaken van offertes en prijsopgave door Knap Online zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Het ondertekenen, of schriftelijke akkoord geven, van een door Knap Online uitgeschreven offerte en/of voorstel resulteert in een overeenkomst met Knap Online. De offertes en/of voorstellen van Knap Online kunnen per mail worden toegestuurd.

3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Knap Online blijven maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Knap Online. Facturering kan op basis van deze offerte geschieden.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Knap Online zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Knap Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Tariefstelling, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Bij geaccepteerde voorstellen waarbij de termijn van de campagne of het traject geen duidelijke eindtermijn heeft of wanneer er wordt gecommuniceerd dat het een doorlopend of ongoing traject is, is Knap Online vrij de tariefstellingen te verhogen, met inachtneming van artikel 8.2.

3.8 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knap Online mag door een opdrachtgever, klant of partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

3.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever, klant of partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever, klant of partner wordt geleverd, de genoemde overlijdt en voorts, indien deze liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Knap Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Knap Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, anders dan Knap Online 

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Knap Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Knap Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Knap Online zijn verstrekt, heeft Knap Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Knap Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Knap Online is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Knap Online kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fasen zal worden uitgevoerd kan Knap Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Knap Online of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Knap Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. Opdrachtgever vrijwaart Knap Online voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door Knap Online worden gebruikt.

4.9. De overeenkomst tussen Knap Online en haar opdrachtgever is een voor wat betreft de verplichting van Knap Online een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Knap Online. Knap Online spant zich bijvoorbeeld in om de overeengekomen website van de opdrachtgever hoger in de onbetaalde zoekresultaten van Google te positioneren. Knap Online geeft aan de opdrachtgever een verwachting af over het te verwachte resultaat van de inspanning van Knap Online. Op Knap Online rust geen verplichting ten opzichte van haar opdrachtgevers om aan deze afgegeven verwachting te voldoen.

5. Duur en beëindiging

5.1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing of SEO analyse door Knap Online voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product of dienst. 

5.2. Knap Online heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten (bijvoorbeeld de website) die door Knap Online onderhouden worden.

5.3. Knap Online heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Knap Online gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4. Knap Online heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

5.5 De opdrachtgever kan per mail uiterlijk op de 25ste van de maand aangeven dat ze de dienstverlening wilt beëindigen. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, tenzij anders overeengekomen. Voorbeeld: Wanneer op 24 januari wordt opgezegd, beëindigd de overeenkomst op 1 maart. De werkzaamheden voor de maand februari worden afgemaakt, wat 1 factuurmaand betreft. Wanneer er wordt opgezegd op 26 januari betekent dit dat er nog 2 factuurmaanden zijn en loopt de overeenkomst ten einde op 1 april.  

6. Levering en levertijd

6.1. Knap Online gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk of op de aangegeven of overeengekomen startdatum, van start met het leveren van de overeengekomen producten en/of diensten.

6.2. Mocht Knap Online onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Knap Online alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Knap Online een redelijk termijn, minimaal 21 dagen, gegund wordt om haar verplichtingen na te komen vanaf het moment van kennisneming van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Knap Online adequaat kan reageren.

6.3. Door Knap Online gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (bestand via e-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

7.1. Knap Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Knap Online als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Knap Online alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Knap Online geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Knap Online tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. Wijzigingen in de tarieven worden door Knap Online minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. 

9. Betaling

9.1. Facturen van Knap Online kunnen worden verstuurd vanuit Knap Online 

9.2. Vanaf het moment dat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Knap Online tot stand is gekomen, is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door Knap Online het verschuldigde bedrag te voldoen. 

9.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, ontvangt de opdrachtgever een eerste betalingsherinnering. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na het versturen van de eerste herinnering aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Knap Online hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.5. In genoemde gevallen behoudt Knap Online zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten op te schorten, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.6. Indien Knap Online abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Knap Online het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

9.8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Knap Online heeft voldaan.

10. Copyright

10.1. Het eigendom van door Knap Online verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij Knap Online, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Knap Online hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Knap Online gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2. Knap Online behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Al het door Knap Online vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Knap Online niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Indien Knap Online aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

11.2. Voor zover Knap Online bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Knap Online weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Knap Online op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Knap Online of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Knap Online.

11.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Knap Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het maandelijkse factuurbedrag of hoogstens tot een bedrag van €2.000,- ex. BTW.  Iedere aansprakelijkheid van Knap Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

11.4. Knap Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens vorderingen van derden op Opdrachtgever.

11.5. Opdrachtgever vrijwaart Knap Online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Knap Online.

11.6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Knap Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.7. Knap Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.8. De opdrachtgever dient Knap Online terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Knap Online geleden schade.

11.9. Knap Online is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

11.10. Knap Online is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

12.1. Knap Online heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Knap Online niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Knap Online zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Knap Online kan worden verlangd.

12.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

12.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Knap Online gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Knap Online noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclamatie

14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Knap Online, waarna Knap Online deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Knap Online binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

14.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.